Johanna Waelkens

Move Right

De Boeck, A., Waelkens, J. (2017). [Wilsgebreken] Dwaling. in: X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel II, Hfdst. 2, Afd. 1, 1-52.

Waelkens, J. (2017). Tekortkoming in de uitvoering van een gerechtelijk mandaat. Nieuw Juridisch Weekblad, 373, 899.

Waelkens, J. (2017). Kosteloze borg. Nieuw Juridisch Weekblad, 365, 504.

Waelkens, J. (2017). Rechtsvordering van kostschoolhouders. Nieuw Juridisch Weekblad, 364, 455-456.

Waelkens, J. (2017). Termijn nietigverklaring besluit algemene vergadering. Nieuw Juridisch Weekblad, 362, 365-366.

Waelkens, J. (2017). Aansprakelijkheid van vaste vertegenwoordiger van zaakvoerder. Nieuw Juridisch Weekblad, 362, 358-359.

Waelkens, J. (2017). Dilatoir beroepsverzoekschrift. Nieuw Juridisch Weekblad, 361, 319.

Waelkens, J. (2017). Verjaring borgtocht. Nieuw Juridisch Weekblad, 359, 237-238.

Waelkens, J. (2017). Oprichtersaansprakelijkheid. Nieuw Juridisch Weekblad, 358, 195-196.

Waelkens, J. (2017). Geldigheid wisselbrief waar tekst aan toegevoegd is. Nieuw Juridisch Weekblad, 357, 149-150.

Waelkens, J. (2017). Positieve loyauteitsverplichting. Nieuw Juridisch Weekblad, 356, 120-121.

Waelkens, J. (2017). Bestaan en bewijs van een borgverbintenis. Nieuw Juridisch Weekblad, 355, 74-75.

Waelkens, J. (2017). Beslag op gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten. Nieuw Juridisch Weekblad, 354, 37-38.

Waelkens, J. (2017). Ingebrekestelling bij contractuele wanprestatie. Nieuw Juridisch Weekblad, 354, 32.

Waelkens, J. (2017). Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen. RDC/TBH, 355-378.

De Boeck, A., Waelkens, J. (2017). Interpretatie. in: X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, 1-44.

Waelkens, J. (2016). Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen – deel II. Antwerpen: Intersentia, 270 p.

Waelkens, J. (2016). Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen – deel I. Antwerpen: Intersentia, 1150 p.

Waelkens, J. (2016). Volgorde van documenten in aannemingsovereenkomsten. In: Ballon G., De Decker H., Sagaert V., Terryn E., Tilleman B., Verbeke A. (Eds.), Contractuele clausules. Aanneming – Bouwwerken. Antwerpen: Intersentia, 11-50.

Waelkens, J. (2016). Interpretatie van een consumentenkoopcontract. DCCR, 112, 94-101.

Waelkens, J. (2016). J., Vervulling faillissementsvoorwaarden. Nieuw Juridisch Weekblad, 352, 879-880.

Waelkens, J. (2016). J., Nietigheid borgstelling. Nieuw Juridisch Weekblad, 349, 739-740.

Waelkens, J. (2016). J., Patronaatsverklaring. Nieuw Juridisch Weekblad, 347, 638-639.

Waelkens, J. (2016). J., Toepassingsgebied Weens koopverdrag. Nieuw Juridisch Weekblad, 346, 583-584.

Waelkens, J. (2016). Vorderingen tegen curator na sluiting faillissement. Nieuw Juridisch Weekblad, 345, 552-553.

Waelkens, J. (2016). Voorlopige uitvoerbaarheid vonnis tot ontbinding en invereffeningstelling. Nieuw Juridisch Weekblad (341), 346-347.

Waelkens, J. (2016). Niet-conforme levering. Nieuw Juridisch Weekblad, 344, 498-499.

Waelkens, J. (2016). Is leegstandheffing een boedelschuld?. Nieuw Juridisch Weekblad (342), 388-389.

Waelkens, J. (2016). Invulling van de aanvaarding van een niet conforme levering. Nieuw Juridisch Weekblad (339), 257-258.

Waelkens, J. (2016). Grafrecht. Nieuw Juridisch Weekblad (340), 306-306.

Waelkens, J. (2016). Geen kantonnement mogelijk bij derdenverzet. Nieuw Juridisch Weekblad (339), 264-264.

Waelkens, J. (2016). Forumbeding. Nieuw Juridisch Weekblad (335), 86-87.

Waelkens, J. (2016). Fiscale schuldvorderingen inzake bedrijfsvoorheffing. Nieuw Juridisch Weekblad, 343, 441-442.

Waelkens, J. (2016). Borgtocht. Nieuw Juridisch Weekblad (340), 299-300.

Waelkens, J. (2016). Bewijs borgverbintenis. Nieuw Juridisch Weekblad, 343, 444-445.

Waelkens, J. (2016). Bevoegdheid gedelegeerd bestuurder van een vennootschap. Nieuw Juridisch Weekblad (337), 169-170.

Waelkens, J. (2015). Verplichte zekerheidsstelling aannemer. Nieuw Juridisch Weekblad (332), 853-854.

Waelkens, J. (2015). Het gebruik van de komma in juridische teksten. Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de Droit Civil (5), 235-244.

Waelkens, J. (2015). Bewijs van bedrieglijke benadeling schuldeisers te leveren door curator. Nieuw Juridisch Weekblad (332), 863-863.

Waelkens, J. (2015). Beheersbevoegdheid faillissementscurator. Nieuw Juridisch Weekblad (331), 821-821.

Waelkens, J. (2015). Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and Interpretation in Consumer Contracts. In: Samoy I., Loos M. (Eds.), bookseries: Ius Commune Europaeum, Information and Notification Duties.Antwerpen: Intersentia, 47-72.

Waelkens, J., Portugaels, N. (as contributor) (2015). Knelpunten bij de redactie van een dading. Knelpunten contractenrecht, 13. Antwerpen: Intersentia.

Waelkens, J. (2015). Stuiting verjaring door dagvaarding. Nieuw Juridisch Weekblad (331), 816-816.

Waelkens, J. (2014). Interpretatie van een koopovereenkomst. DAOR: Le Droit des Affaires / het Ondernemingsrecht (109), 42-53.

Waelkens, J. (2014). Interpretatie dadingsovereenkomst. Nieuw Juridisch Weekblad (310), 770-787.

Waelkens, J. (2014). De interpretatieregel in het voordeel van de consument. Tijdschrift voor Privaatrecht (3), 989-1054.

Lesaffer, R., Broers, E., Waelkens, J. (2014). From Antwerp to Munster (1609/1648). In: , The Twelve Years Truce (1609). Peace, Truce, War and Law in the Low Countries at the Turn of the 17th Century, Chapt. 11. Leiden: Brill Nijhoff, 233-255.

Waelkens, J. (2014). Recensie Knelpunten Opties. DAOR: Le Droit des Affaires / het Ondernemingsrecht, 112, 130-131.

Waelkens, J. (2013). Interpretatie van een borgtochtovereenkomst. DAOR: Le Droit des Affaires / het Ondernemingsrecht (1), 92-110.

Waelkens, J. (2013). Belgian Perspective on Rainy Sky S.A. and Others (Appellants) v. Kookmin Bank (Respondent). European Review of Private Law, 21 (5/6), 1319-1358.

Waelkens, J. (2013). Titelclausules. In: Ballon G., De Decker H., Sagaert V., Terryn E., Tilleman B., Verbeke A. (Eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Antwerpen: Intersentia, 195-216.

Waelkens, J. (2013). Taalclausules. In: Ballon G., De Decker H., Sagaert V., Terryn E., Tilleman B., Verbeke A. (Eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Antwerpen: Intersentia, 171-194.

Waelkens, J. (2013). Prioriteitsclausules. In: Ballon G., De Decker H., Sagaert V., Terryn E., Tilleman B., Verbeke A. (Eds.), Contractuele clausules. Gemeenrechtelijke clausules. Antwerpen: Intersentia, 115-169.

Waelkens, J., Ryngaert, C., Morel, M., Maes, F., Willems, P. (2009). VN-initiatieven op het vlak van armoede en sociale uitsluiting’, rapport voor de Vlaamse Gemeenschap namens de Vereniging voor de Verenigde Naties.

Move Right

“Geschillen in vennootschappen”, R. Tas, C. Hotterbeekx, N. Glibert, P. Van Braband en J. Waelkens, intui, Leuven, 13 december 2017

Waelkens, J. (2015). Interpretatie van de dadingsovereenkomst. Lexdura Seminarie, Gent, 27 augustus 2015

Waelkens, J. (2015). Interpretatie van de dadingsovereenkomst. Lexdura Seminarie, Antwerpen, 31 maart 2015

Waelkens, J. (2015). Het gebruik van de komma in juridische teksten. Lexdura Seminarie, Gent, 27 augustus 2015

Waelkens, J. (2014). Article 5 Unfair Terms Directive 93/13/EEC: Transparency and interpretation in consumer contracts. Annual Ius Commune Conference. Edinburgh, 28 november 2014

Waelkens, J. (2014). Aandachtpunten bij de redactie van een dading. Knelpunten Contractenrecht, Kortrijk, 26 mei 2014

Waelkens, J. (2014). Aandachtpunten bij de redactie van een dading. Knelpunten Contractenrecht, Leuven, 19 mei 2014

Waelkens, J. (2012). Interpretatieclausules. Studiecyclus gemeenrechtelijke clausules: Clausules in de precontractuele onderhandelingen, 15 mei 2012