Privacybeleid

In dit privacybeleid willen wij u er op een transparante manier op wijzen dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. 

Wanneer verderop in dit privacybeleid wordt verwezen naar “wij”, verwijst dit naar het advocatenkantoor intui:

intui CV
Tiensevest 104
3000 LEUVEN
België
Ondernemingsnummer: 0526.898.555
RPR Leuven
Tel.: +32 16 20 00 25
E-mail: advocaten@intui.be

Het advocatenkantoor intui is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (“verwerken”) van uw persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in dit privacybeleid. Voor de volledigheid: elke vennoot, mede-werker en werknemer van intui is op juridisch vlak eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in het bijzonder wanneer u:

 • onze website (www.intui.be) of onze M&A blog bezoekt (https://mergersandacquisitions.be/) of met ons communiceert via email, telefoon, sociale media, fax of een ander digitaal communicatiekanaal;
 • zich inschrijft om per e-mail meldingen van nieuwe posts op onze M&A blog te ontvangen;
 • ons uw visitekaartje overhandigt bij een persoonlijke ontmoeting;
 • met ons een overeenkomst afsluit en in dat kader met ons communiceert als onze cliënt of leverancier;
 • zich inschrijft voor of deelneemt aan interne of externe opleidingen, workshops of seminaries die wij verzorgen;
 • solliciteert naar aanleiding van één van onze vacatures, of met ons een overeenkomst sluit als stagiair, werknemer of medewerker.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wanneer u onze website of onze M&A blog bezoekt, of met ons communiceert via telefoon, e-mail, sociale media, fax of ander digitaal communicatiekanaal, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om: 

 1. de communicatie tussen u en ons mogelijk te maken, waarbij we ons beroepen op ons legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor verdere bespreking of vragen van welke aard dan ook;
 2. de inhoud van en de algemene ervaring op de website, M&A blog en social media pagina’s te verbeteren, waarvoor we ons beroepen op ons legitiem belang om bezoekers een interessante online ervaring te kunnen bieden;
 3. malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen, waarvoor we ons beroepen op ons legitiem belang om onze online aanwezigheid veilig te houden.

 

Om de bovengenoemde doelen te bereiken, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. de basisidentiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;
 2. de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie u correspondeert binnen onze organisatie, datum en tijd, enz.);
 3. alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.
 4. Wanneer u ons uw visitekaartje overhandigt,verzamelen en registreren wij de persoonsgegevens die op dat kaartje staan in het kader van normaal relatiebeheer.

 

Wij vertrouwen op ons legitiem belang om ons netwerk van contacten op te kunnen bouwen (zo kunnen wij deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u uit te nodigen voor evenementen, seminaries of workshops die wij organiseren, om u op de hoogte te houden van nieuwe wettelijke regels die relevant kunnen zijn voor u of uw organisatie, om u eindejaarswensen te sturen, enzovoort).

Wanneer u met ons een overeenkomst sluit, hetzij als cliënt, hetzij als leverancier, hetzij als stagiair, werknemer of medewerker, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:

 1. onze contractuele verplichtingen, alsook onze wettelijke en deontologische verplichtingen als advocaat, na te komen. Wanneer u als individu (als cliënt, leverancier, stagiair, medewerker of werknemer) met ons contracteert, vertrouwen wij op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Als u echter namens een organisatie, bedrijf of rechtspersoon optreedt, die op zijn beurt onze cliënt, leverancier of medewerker is, vertrouwen wij op ons legitiem belang om met niet-individuen als cliënt, leverancier respectievelijk medewerker te kunnen contracteren en contacten te hebben;
 2. onze normale bedrijfsadministratie (bijv. facturering) te kunnen voeren en aan relatiebeheer te kunnen doen, waarvoor we vertrouwen op onze legitieme belangen om onze activiteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren en om ons netwerk van contacten te kunnen opbouwen (zo kunnen wij deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u uit te nodigen voor evenementen, seminaries of workshops die wij organiseren, om u op de hoogte te houden van nieuwe wettelijke regels die relevant kunnen zijn voor u of uw organisatie, om u eindejaarswensen te sturen, enzovoort);
 3. onze contractuele rechten ten aanzien van u te kunnen uitoefenen, met inbegrip van het formuleren van aanspraken of ons verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in ons legitiem belang is om uw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.

 

De persoonsgegevens die wij voor deze doeleinden verwerken, hebben altijd betrekking op uw basisidentiteitsgegevens zoals naam, rijksregisternummer of ondernemingsnummer, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt en uw functie.

Wij kunnen ook andere persoonsgegevens verwerken die u ons verstrekt, afhankelijk van onze contractuele relatie met u (bijvoorbeeld uw curriculum vitae, eventuele foto en studieresultaten indien u met ons contracteert als stagiair, werknemer of medewerker) en afhankelijk van de inhoud van het dossier dat u ons als cliënt op basis van uw overeenkomst ons toevertrouwt (zoals uw activiteiten, contacten, gezins- of zakelijke situatie, groepsstructuur, e.d.).

Wanneer u zich inschrijft voor of deelneemt aan de interne of externe opleidingen, workshops of seminaries die wij verzorgen, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

De persoonsgegevens die wij in dit verband verwerken:

 1. Wanneer u solliciteert op een van onze vacatures, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om met u te corresponderen in het kader van uw sollicitatie;
 2. uw sollicitatie te beoordelen, waarvoor wij vertrouwen op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens om tot een eventuele overeenkomst met u te komen;
 3. u in onze wervingsreserve te houden, ;
 4. ons te verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in ons legitiem belang is om uw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u zich bij ons aanmeldt, zijn:

 1. uw basisidentiteitsgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 2. informatie die u openbaar heeft gemaakt op sociale media;
 3. informatie die u in uw cv en begeleidende brief hebt opgenomen (met inbegrip van uw eventuele foto);
 4. alle andere persoonsgegevens die u in uw aanvraag heeft opgenomen of die u ons meedeelt tijdens het sollicitatiegesprek.

 

Wij zijn van mening dat de bovengenoemde doeleinden voor de verwerking van uw persoongegevens binnen ieders redelijke verwachtingen liggen.

Voor alle persoonsgegevens die wij in de bovengenoemde omstandigheden hebben verzameld, willen wij echter duidelijk maken dat wij ook uw persoonsgegevens zullen verwerken:

 1. om wettelijke verplichtingen na te komen of, voor zover het ons als advocaat toegestaan is, te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten;
 2. om een derde te informeren in het kader van een mogelijke fusie met of overname van/door  die derde, zelfs indien die derde buiten de EER is gevestigd, in welk geval wij ons beroepen op ons legitiem belang om zakelijke transacties te kunnen aangaan.

 

Wij willen benadrukken dat voor ons als advocatenkantoor het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van het grootste belang zijn. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens alleen zullen verwerken wanneer dit is toegestaan, en binnen het kader van de genoemde doeleinden

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen  uw persoonsgegevens in principe louter met de vennoten, medewerkers en werknemers van intui.

Desgevallend worden uw gegevens ook overgemaakt aan de organisatie, het bedrijf of de rechtspersoon waarvoor u actief bent en die/dat op zijn beurt onze cliënt, leverancier of medewerker is, maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden (bijvoorbeeld wanneer uw werkgever onze leverancier of klant is), of aan overheids- of gerechtelijke autoriteiten voor zover wij verplicht zijn om hen uw persoonsgegevens toe te zenden (bijv. belastingdienst, politie of gerechtelijke autoriteiten).

Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte verzonden (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Wij zullen uw persoonsgegevens alleen buiten de EER doorgeven wanneer u of de organisatie, het bedrijf of de rechtspersoon waarvoor u actief bent (en die/dat op zijn beurt onze cliënt, leverancier of medewerker is) vestigingen buiten de EER heeft waarmee wij moeten communiceren. Als er een overdracht zou plaatsvinden, zullen wij voldoende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bijvoorbeeld door het afsluiten van een overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen zoals opgesteld door de Europese Commissie).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig in het licht van de hierboven beschreven doeleinden of, in het geval waarin u ons voor de verwerking uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, tot het moment dat u ons meedeelt dat u uw toestemming intrekt.

Als algemene regel geldt dat wij uw persoonsgegevens zullen anonimiseren of verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals in dit artikel wordt uitgelegd, is verstreken. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat ons verhindert deze te verwijderen.

Alle persoonsgegevens die wij via onze contacten met u verzamelen via de website, onze M&A blog, sociale media, telefoon, fax, e-mail en andere digitale communicatiekanalen zullen wij zo lang bewaren als nodig is om met u te communiceren, maar ook om een historisch archief van onze communicatie te kunnen bijhouden. Dit stelt ons in staat om terug te keren naar eerdere communicatie als u bij ons terugkomt met nieuwe vragen, verzoeken, opmerkingen of andere input.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u ons uw visitekaartje overhandigt, bewaren wij zolang u ons niet verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van een contractuele relatie met u of de organisatie, het bedrijf of de rechtspersoon die/dat u vertegenwoordigt, bewaren wij voor de duur van de contractuele relatie .

Alle persoonsgegevens die wij in het kader van uw sollicitatie bij ons verzamelen, bewaren wij voor de duur van de sollicitatieprocedure (tenzij wij met u een samenwerking aangaan, in welk geval wij uw gegevens bewaren voor de duur van de contractuele relatie en tot ten minste 7 jaar daarna).

Wat doen wij om uw persoonsgegevens veilig te bewaren?

Vanzelfsprekend worden uw gegevens die wij verwerken binnen ons kantoor vertrouwelijk behandeld. Wij hebben ook maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Deze stappen omvatten onder meer de beperking van de verwerking tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden die wij u hebben meegedeeld, en het hebben genomen van technische en organisatorische maatregelen om onze infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouw en processen te beveiligen.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u een aantal rechten zoals hieronder beschreven. Wanneer u een recht wilt uitoefenen, zullen wij u wel om een identiteitsbewijs vragen.

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat u ons kunt vragen om u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben. U kan ook een kopie van uw persoonsgegevens opvragen.

Indien u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient zonder gegronde reden, en daarbij duidelijk overlast veroorzaakt, kunnen wij deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken. Wij kunnen u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van intui, onevenredig zou kunnen schaden.

U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren als u ons aantoont dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

Als wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, hebt u het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken.

U kan ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw toestemming in te trekken of uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons dit verbieden.

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • gedurende de tijd dat wij uw verzoek om correctie van uw persoonsgegevens beoordelen;
 • gedurende de tijd dat wij uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens beoordelen;
 • wanneer een dergelijke verwerking onwettig was, maar u geeft de voorkeur aan een beperking boven verwijdering;
 • wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een rechtsvordering.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze eigen belangen, d.w.z. u heeft ons geen toestemming gegeven en wij hebben ze niet nodig voor de uitvoering of uitvoering van een overeenkomst, noch om te voldoen aan wettelijke of deontologische verplichtingen, hebt u het recht om u te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer ons belang betrekking heeft op direct marketing, zullen wij u uw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, bijvoorbeeld onze veiligheidsbelangen, vragen wij u om uw specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek. Dan moeten we uw omstandigheden afwegen tegen onze belangen. Als deze afweging ertoe leidt dat uw omstandigheden zwaarder wegen dan onze belangen, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.

Wanneer wij uw persoonsgegevens hebben verzameld op basis van uw toestemming of omdat ze nodig waren voor de uitvoering of de uitvoering van een overeenkomst met u, hebt u het recht om een kopie van ons te verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, vragen wij u ons een e-mail te sturen. U kunt ons bereiken op advocaten@intui.be.

U kunt er zeker van zijn dat wij een e-mail van u, waarmee u aangeeft een recht uit te willen oefenen, niet zullen interpreteren als uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek.

In een verzoek moet duidelijk worden aangegeven en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij uw aanvraag snel en zorgvuldig kunnen behandelen. Uw aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

Wij zullen u de goede ontvangst van dit verzoek bevestigen. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door intui, kunt u altijd contact opnemen met  onze interne verantwoordelijke, mevrouw Ellen Penninckx, Office manager, 016/20.00.25, advocaten@intui.be.

 

Tevens kan u voor klachten terecht bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. 02/274.48.00 of contact@apd-gba.be.

 

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over ons privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze interne verantwoordelijke, mevrouw Ellen Penninckx, Office manager (zie gegevens hoger). 

Onze website maakt gebruik van cookies. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website zelf en worden steeds gebruikt. Andere cookies (‘statistische cookies’) worden gebruikt om statistieken op te stellen over hoe u en anderen onze website gebruiken. Deze statistische cookies worden alleen geplaatst en verzameld met uw toestemming. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen we naar ons cookiebeleid. Gaat u akkoord met ons gebruik van statistische cookies?