Voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door intui, haar vennoten en medewerkers en door alle personen die samenwerken met intui of waarvoor intui aansprakelijk is.
  2. De aansprakelijkheid van intui, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolis en binnen de grenzen van de dekking. Het verzekerde bedrag bedraagt momenteel 2,5 miljoen euro. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie.
  3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is intui niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet.
  4. Onze tarieven zijn excl. 9% algemene kantoorkosten, excl. 21% btw en specifiek dossiergebonden kosten.
  5. De facturen van intui zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na ontvangst. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren. Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet (desgevallend conform de Wet Betalingsachterstand). Bij laattijdige betaling is tevens een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom.
  6. Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Intui kan haar prestaties evenwel stopzetten mits de cliënt de mogelijkheid heeft om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. Intui maakt in dat geval haar slotfactuur over, rekeninghoudend met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst, zonder recht op een schadevergoeding. Op eerste verzoek bezorgt intui de stukken van het dossier terug.
  7. Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Alvorens een gerechtelijke procedure aan te vatten, laten zij de zaak bij voorkeur oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd, onverminderd het recht voor intui om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.